positioning

กรมเจรจาฯ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

24 ก.ย. 66
กรมเจรจาฯ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดี ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” มุ่งผลักดันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ใช้ประโยชน์จาก FTA มาอย่างต่อเนื่อง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดี ประจำปี 2566 ประเภทราชการส่วนกลาง จากนายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของกรม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินโครงการ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

สำหรับที่มาก่อนที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว กรมได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี (FTA) มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในปี 2566 ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลและการใช้ประโยชน์จาก FTA ประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างรายได้จากการกระจายสินค้าและผลผลิตไปตลาดต่างประเทศ และการเพิ่มโอกาสจากการส่งออกสินค้าไปประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย

โดยกรมได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ การทำตลาดออนไลน์ การผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (BCG) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาตลาดและพื้นที่จำหน่ายสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายอย่างเป็นรูปธรรม

“นอกจากการดำเนินโครงการใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ กรมยังได้นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กร โดยส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมพร้อมที่จะเป็นองค์กรต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยกระดับการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดข้อร้องเรียน นำไปสู่ความผาสุก และความเสมอภาคของสังคมต่อไป” นางอรมนกล่าว

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT