สินทรัพย์ดิจิทัล

Zipmex แจ้ง Deadline ลูกค้าถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 7 ก.พ.67

4 ก.พ. 67
Zipmex แจ้ง Deadline ลูกค้าถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 7 ก.พ.67

Zipmex แจ้งลูกค้าสามารถถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Trade Wallet ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.เลยจากนั้นต้องทำการถอนสินทรัพย์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Customer Support ใช้เวลา 7-14 วัน

บริษัท Zipmex ส่งจดหมายถึงลูกค้าระบุว่า บริษัทฯ ได้ขยายเวลาให้ลูกค้าทุกท่านยังสามารถถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Trade Wallet ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ตามปกติจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. 

อย่างไรก็ตามกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทซื้อขายได้อย่างเดียว (Trade Only) ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เพื่อดำเนินการถอนเท่านั้นและหลังจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. บริษัทจะทำการระงับการถอนสินทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้าต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เท่านั้น โดยสินทรัพย์ดิจิทัลอาจต้องใช้ระยะเวลา 7-14 วัน ขั้นตอนการถอนจึงจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าทำรายการถอนสินทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงด้วย ทั้งนี้หมายเหตุสินทรัพย์ทุกประเภททั้งเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถทำการถอนได้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการถอน

ก.ล.ต.สั่งระงับการทำธุรกิจของ Zipmex ชั่วคราว

ทั้งนี้จดหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัทฯภายหลังจากเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2567 ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการแก้ไขฐานะทางการเงินและปรับโครงสร้างธุรกิจให้เสร็จภายใน 15 วัน 

โดยรายละเอียดชี้แจ้งคือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการ โดยให้แก้ไขการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด 

และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา และให้ติดต่อลูกค้ามารับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน รวมทั้งให้โอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตามความประสงค์ของลูกค้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ไปยัง Zipmex แก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งกรณีที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ตามมติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งนี้ Zipmex ได้ชี้แจงมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 แล้ว นั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีมติสั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

โดยในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว Zipmex ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

(1) แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท โดยต้องดำเนินการให้สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

(2) แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร โดยบริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

(3) แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใดในการนี้ ให้ Zipmex นำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ Zipmex จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. อันเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ ในระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจ Zipmex ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ Zipmex ติดต่อให้ลูกค้าขอรับเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลคืน และโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า และโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th  

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคสอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได้ ตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT