positioning

ครม.แต่งตั้ง ที่ปรึกษาและเลขาฯ รมช.คมนาคม รวม 4 คน อดีตสส. และปาร์ตี้ลิสต์”เพื่อไทย” นั่งเก้าอี้ กุนซือรมต.

18 ก.ย. 66
ครม.แต่งตั้ง ที่ปรึกษาและเลขาฯ รมช.คมนาคม รวม 4 คน อดีตสส. และปาร์ตี้ลิสต์”เพื่อไทย” นั่งเก้าอี้ กุนซือรมต.
รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ก.ย. 2566 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี)

2. นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี)

3. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ)

4. นางสาวณภัทรา กมลรักษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT