positioning

เบรกไม่อยู่ “ กกพ.”เคาะขึ้นค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.67เฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย

29 พ.ย. 66
เบรกไม่อยู่ “ กกพ.”เคาะขึ้นค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.67เฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย
กกพ. เคาะขึ้นค่าFt งวดใหม่(ม.ค.-เม.ย. 67) ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยขยับไปอยู่ที่4.68 บาท/หน่วย หลังเปิดรับฟังความเห็นไว้ 3 ทางเลือกโดยเลือกแนวทางที่ต่ำสุดเพื่อลดผลกระทบประชาชนแต่ต้องปรับให้สะท้อนต้นทุนบางส่วนโดยเฉพาะกฟผ.ที่แบกรับภาระไว้

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยถึงการประชุมกกพ. ครั้งที่ 53/2566 (ครั้งที่ 881) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft ) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าFt ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยจากงวดก.ย.-ธ.ค. เฉลี่ยรวมที่3.99 บาทต่อหน่วยมา อยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การพิจารณาปรับค่าFt ในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 นี้ กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น” กกพ.ระบุ
อย่างไรก็ตามกกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดการใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ 5 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ปลูก เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน จะสามารถช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพสำหรับตัวท่านเอง และยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT