positioning

SCCรับ 6รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023

29 พ.ย. 66
SCCรับ 6รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023
SCC รับ 6 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประกอบด้วย 4 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 พร้อม 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และการบริหารจัดการโดยรวม โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)(SCC)กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ที่มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา รับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งจากชุมชน นำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ การพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ

ขณะเดียวกันบริษัทยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข แล้วกว่า 22,000 คน เช่น สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการพลังชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านโครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล โครงการ ZERO TO ONE ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ๆ ตามแนวทางสตาร์ทอัพ

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT