การเงิน

เปิดงบไตรมาส 1/67 บจ.ไทยกำไรพุ่ง! อานิสงส์นักท่องเที่ยวเพิ่ม

28 พ.ค. 67
เปิดงบไตรมาส 1/67 บจ.ไทยกำไรพุ่ง! อานิสงส์นักท่องเที่ยวเพิ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 26 พ.ค. 67 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยแตะระดับ 14 ล้านคน โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 26 พ.ค.67 รวมทั้งสิ้น 14,326,507 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 682,975 ล้านบาท

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,831,662 คน) มาเลเซีย (1,909,740 คน) รัสเซีย (836,868 คน) อินเดีย (810,513 คน) และเกาหลีใต้ (785,600 คน)

สะท้อนมายังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในไตรมาส 1/2567 มีกำไรดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

โดยไตรมาส 1/ 2567 พบว่า ในภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน และธุรกิจการเงินได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทจดทะเบียนใน SET มียอดขาย 4,398,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 6.8% 

ดังนั้น ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 466,858 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 264,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% และ 1.7% 

สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2567 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) คงที่อยู่ที่ระดับ 1.52 เท่า

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 6.7% และ 6.4% ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,259 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,607 ล้านบาท

“ภาพรวมผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจการบริการและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกำไรดีขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก และโทรคมนาคม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงินเติบโต แต่อาจกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่นๆ” นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ จากบริษัทจดทะเบียน จำนวน 816 บริษัท คิดเป็น 98.31% จากทั้งหมด 830 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2567 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 646 บริษัท คิดเป็น 79.17% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

advertisement

SPOTLIGHT