ครม.คงลด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อีก 2ปี ทบทวนใหม่ปี2567

0
7 ธ.ค. 64

ครม.มีมติคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี 2565 ให้ใช้อัตราเดียวกันกับปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราที่ลดอยู่ สาเหตุ เพราะต้องการบรรเทาผลกระทบจากโควิด19 เล็งทบทวนอัตราใหม่ในปี 2567


 


7 ธ.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิม ตามบทเฉพาะกาล ม.94 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565 และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.. เพื่อเป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป


 "อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2565 - 2566 จะยังคงใช้อัตราเดียวกับในปี 2563 และ 2564 และให้ทบทวนอีกครั้งในปี 2567 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ 


น.ส.รัชดา บอกว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปีภาษี 2563 - 2564) ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในปีภาษี 2564 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น ครม. จึงมีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพื่อเป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้


 


1.การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.01 - 0.1%


2.ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02 - 0.1%


2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.03 - 0.1%


2.2 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02 - 0.1%


2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02 - 0.1%


3.การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.3 - 0.7%


4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.3 - 0.7%


 


น.ส.รัชดา ระบุว่า การคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 ไปอีกระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้เสียภาษี และเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้มีระยะเวลาในการปรับตัวสำหรับการชำระภาษีในอัตราที่แท้จริง

Powered by อมรินทร์

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ