ข่าวเศรษฐกิจ

เช็คอัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ เพิ่ม 10% ปรับฐานเป็น 18,000 บาท

29 พ.ย. 66
เช็คอัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ เพิ่ม 10% ปรับฐานเป็น 18,000 บาท

ข่าวดีสำหรับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลังจากมี มติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาก ครม. โดยปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

เช็คอัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ รับเงินเพิ่ม 10% ปรับฐานเป็น 18,000 บาท

เช็คอัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ รับเงินเพิ่ม 10% ปรับฐานเป็น 18,000 บาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับฐานเงินเดือนใหม่และรายได้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ โดยในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่นั้น จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 10% จากเดิมที่เริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อเดือน เป็น 18,000 บาทต่อเดือน

สำหรับข้าราชการที่บรรจุมาก่อน ครม. ได้มีมติให้ปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยให้กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำไว้ที่ 18,000 บาทต่อเดือน และกำหนดให้ข้าราชการระดับชำนาญการ (ซี 8) ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10%

 

งบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในปีแรก 7,200 ล้านบาท และงบประมาณในปีที่สอง 8,800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม งบประมาณในปีแรกยังใช้ไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณปีงบประมาณ 2567 ยังไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้น วงเงินที่ใช้จริงจึงใช้แค่ 5 เดือนเท่านั้น ส่วนงบประมาณช่วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งงบประมาณไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ตารางอัตราเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุใหม่และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

เช็คอัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ รับเงินเพิ่ม 10% ปรับฐานเป็น 18,000 บาท

 

เหตุผลการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

ก.พ.ให้เหตุผลว่าการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ สอดคล้องกับตลาดแรงงานเอกชน ที่ปัจจุบันรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 18,910 บาท จึงต้องปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพื่อการรักษาคนเก่ง คนดีในระบบข้าราชการ ควบคู่กับการลดขนาดกำลังคนภาครัฐในปัจจุบัน บวก งบค่ารักษาพยาบาล 39.40% ของงบประมาณ

 

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ไม่ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ไม่ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เหตุผลว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานและเงินเดือนที่แตกต่างกันไป จึงไม่เหมาะสมที่จะปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเหมือนกัน 

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเป็นการจูงใจให้ข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามารับราชการมากขึ้น

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT