advertisement

ข่าวเศรษฐกิจ

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยไม่เชื่อมั่นรัฐแก้ของแพง

30 ม.ค. 65
ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยไม่เชื่อมั่นรัฐแก้ของแพง

advertisement

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นรัฐแก้ของแพง พร้อมระบุจะสามารถแบกรับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือน พบเนื้อหมูแพงสุด-รองลงงมาเป็นข้าวแกง-ข้าวถึง-อาหารตามสั่ง

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี "การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง" โดยเมื่อถามถึงสินค้าจำเป็น ณ วันนี้ ที่ประชาชนพบเห็นหรือซื้อในราคาแพงกว่าปกติ พบว่า อันดับแรก คือ เนื้อหมู รองลงมาคือ ข้าวแกง, กับข้าวถุง, อาหารตามสั่ง ส่วนสาเหตุที่ประชาชนคิดว่าทำให้สินค้าแพง อันดับแรก คือ เกิดโรคระบาดในสัตว์ รองลงมา คือ มีการกักตุน และปั่นราคาสินค้า

 

สำหรับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของประชาชนนั้น พบว่า อันดับแรก แก้ปัญหาด้วยการควบคุมการใช้จ่าย ประหยัด รองลงมา คือ ใช้สินค้าชนิดนั้นลดลง เมื่อถามว่า อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้น อันดับแรก ตอบว่า อยากให้รัฐบาลพูดความจริง ไม่ปิดบังข้อมูล รองลงมา คือ ตรึงราคา ควบคุมราคาสินค้า

 

ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนมองว่าควรเข้ามาแก้ปัญหาสินค้าแพง อันดับแรก คือ กระทรวงพาณิชย์ รองลงมา คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอันดับสาม คือ นายกรัฐมนตรี เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสินค้าแพงของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 47.27% ตอบว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา 35.42% ตอบว่าไม่เชื่อมั่น และอีก 15.27% ตอบว่าค่อนข้างเชื่อมั่น โดยมีเพียง 2.04% ที่ตอบว่าเชื่อมั่นมาก

 

ทั้งนี้ โดยภาพรวมประชาชนจะสามารถแบกรับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกเท่าใดนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 34.93% ตอบว่าไม่เกิน 3 เดือน รองลงมา ประชาชน 28.53% ตอบว่าไม่เกิน 6 เดือน ส่วนประชาชนอีก 18.56% ตอบว่าไม่เกิน 1 เดือน และประชาชนอีก 17.98% ตอบว่ามากกว่า 6 เดือน

 

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,383 คน ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565

advertisement

Relate Post

Spotlight