Spotlight

Live Talk

The Code

4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

17 ก.พ. 66

สินค้าที่คงเอกลักษณ์มานานถึง 130 ปีอย่าง'แป้งเย็นตรางู' ก็ยังสามารถครองใจลูกค้าอยู่ในตลาดได้เสมอ แม้ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือด ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของGeneration ที่ 4 แล้ว และเป็นยุคท้าทายทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มี แป้งเย็นตรางู เป็นของใช้คู่กายเหมือนในอดีต รวมถึงโอกาสในการขยายแป้งเย็นตรางูไปยังตลาดต่างประเทศ The Code The Series EP ที่ 2 แบรนด์ดังในตำนานวันนี้ พูดคุยกับคุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู

Short Clip

Special Scoop

Key Player

เปิดกลยุทธ์ธุรกิจการศึกษา ในวันที่เด็กไทยเกิดน้อยลง | Spotlight | 7 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

เปิดกลยุทธ์ธุรกิจการศึกษา ในวันที่เด็กไทยเกิดน้อยลง | Spotlight | 7 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

7 ก.พ. 66

ประเทศไทยมีโรงเรียนทั้งหมดอยู่ราว 30,000 แห่ง แต่เด็กไทยมีสถิติลดลงเรื่อยๆจากอัตราการเกิดที่ต่ำ ผู้ที่อยู่ในธุรกิจการศึกษาต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ซึ่งในประเทศไทยกลุ่มธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะยังมองเห็นโอกาสและช่องว่าง ที่ตอบโจทย์ผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน KEY Player พูดคุยกับทายาทรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า ที่เติบโตมาจาก โรงเรียนอนุบาล สู่โรงเรียนนานาชาติ ตลอดเส้นทางกว่า 40 ปี ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ไปติดตามชมกันค่ะ

Heal ใจวันจันทร์

The Briefer

Money Check Upไม่มีข้อมูล

Tech & Trend