ความยั่งยืน

งานใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน SX2023 "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

10 ก.ย. 66
งานใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน SX2023 "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

งาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) เป็นงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่จัดงานรวมกว่า 70,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการผสานความร่วมมือจาก 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

"พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" (Sufficiency for Sustainability) คือ หัวใจหลักของการจัดงาน Sustainability Expo 2023 จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อีกทั้ง ยังได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) มาสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายแห่งการปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า”   

การผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ SX2023 เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) ยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะเชื่อมโยงกลับสู่ภาคธุรกิจ 

ภายในงาน SX2023 ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน ความรู้ โครงการต่าง ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ตลอดจนกิจกรรม เวิร์คช็อปที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การบรรยายและให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศกว่า 500 แห่ง

วันแสดงงาน

โซน Food Festival  โซน SX Marketplace และโซน SX Kids Zone    เริ่ม 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566

5 โซนนิทรรศการ                                                                     เริ่ม 2 – 8 ตุลาคม 2566

เวลา  9.00-20.00 น.

สถานที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

โซนต่างๆ ในงาน

งาน SX2022 แบ่งเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่

 1. โซน SEP หัวใจของความยั่งยืน ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue)

เปิดมิติคู่ขนาน ระหว่างโลกไร้สมดุล กับ โลกแห่งสมดุลที่ดี ในรูปแบบ Immersive multi media  ที่ผสานความร่วมมือ นำเสนอผลงาน Collaboration จาก ศิลปิน BAB ผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ ผนวกกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย Duck Unit ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลก จาก NAT GEO นิทรรศการที่จะนำทางไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงของการสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีขึ้น นั่นก็คือ SEP ที่ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นหัวใจของงาน  สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์ประกอบและนโยบายต่าง ๆ ด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปปรับใช้และสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย ข้อมูลและกิจกรรมในโซนนี้จะเป็นการกระตุ้นความคิด พร้อม ๆ กับสร้างแรงบันดาลใจ ชวนให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์รวมทั่วโลก อันจะนำมาซึ่งความสมดุลในการใช้ชีวิตของบุคคลการดำเนินงานขององค์กร และของโลก

 1. โซน Better Me

โซน Better Me เน้นย้ำให้ตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่จะดีขึ้นได้..เริ่มที่ตัวเรา ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการปรับ     มุมคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้” พร้อมทั้งอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลกในหลากหลายมิติที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่

 • สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี (Healthy Life Healthy Earth) - พบกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก เช็คความแข็งแรงของกายใจ..ด้วยกิจกรรมที่จัดเต็มให้คนทุกเพศ ทุกวัยได้ท้าทายทั้งความสามารถและการสำรวจตนเอง โดยเฉพาะโรคที่ฮิตติดเทรนด์คนทำงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวอย่างโรคซึมเศร้า และออฟฟิศซินโดรม รวมถึงเทคโนโลยีการคัดกรองมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ดินสอ  
 • สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข (Aging Society) - การวางแผนก่อนเกษียณ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย พบกับกิจกรรมจำลองสถาณการณ์การเป็นผู้สูงอายุเพื่อเข้าใจและ รู้จักการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกวิธี
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ ในแผนของตนอง
 1. โซน Better Living

โซน Better Living นำเสนอกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero  ผ่านการนำเสนอ ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว  ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle  ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่

 • การดูแลน้ำ (Water Stewardship) แนวทางในการดูแลบริหารจัดการน้ำ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
 • การลดคาร์บอน (Decarbonization) - หลากหลายมิติที่จะช่วยลดคาร์บอนพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่หลากหลาย
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) - สะท้อนผลลัพธ์ของความยั่งยืนผ่านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นจากนโยบายความยั่งยืนของหลายหน่วยงาน องค์กรชั้นนำ
 • การจัดการของเสีย (Waste Management) – ขยะทุกชิ้นมีที่ไป พบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า และแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการและวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม
 1. โซน Better Community

โซน Better Community เล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ อาทิ ที่อยู่อาศัยเพื่อคนด้อยโอกาส  พื้นที่สีเขียวในเมืองที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อความเป็นอยู่ของทั้งคน การปรับเมืองเพื่อการใช้ชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ การเปิดตลาดงานเพื่อตอบความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล  รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน  รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

    5. โซน Better World

โซน Better World พบกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ซึ่งรวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถมาร่วมแชร์ช่วงเวลาดีดีร่วมกัน  

 1. โซน Food Festival

เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อไทย ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ

    7. โซน SX Marketplace

โซน SX Marketplace รวบรวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า  ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม  เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผึ้งชันโรง ผึ้งจิ๋วคุณประโยชน์แจ๋ว และเวทีแชร์มุมมองทางธุรกิจการค้าขาย พลาดไม่ได้กับมุมพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟจากร้าน HARVKIND คาเฟ่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แนวคิดยั่งยืน

 1. โซน SX Kids Zone

SX Kids Zone ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสมผสาน ทั้ง Digital Experience และ Environmental พบกับสวนสนุกนอกห้องเรียน ที่สามารถสร้างจินตนาการ และเสริมทักษะให้แก่เด็ก ๆ ได้ กับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย

 • Chess Kid Club เสริมทักษะและวิธีคิด กับ กิจกรรมหมากรุก
 • ไขความลับแมลงตัวจิ๋ว (Bug Wonder)
 • ศึกษาธรรมชาติรอบตัว (Magic of Nature)
 • การเดินทางของอาหาร (Fight Food Waste)
 • ผู้พิทักษ์ขยะ (Recycle Station/เก็บ กลับ รีไซเคิล)

โซน rePartmentStore  

จุดเรียนรู้การแยกขยะ และจุดดรอปพอยท์  มาแลกเปลี่ยนของนอกสายตา..ที่อาจมีค่ากับคนอื่นอีกมาก มัดรวมของของคุณ ที่อยากมาแบ่งปัน แล้วมาส่งต่อเปลี่ยนโลกได้ ที่ชั้น G, LG และ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ  ภายใต้แนวคิด รวมให้ รวมแบ่งปัน ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน

โซน Park & Nature walk activities

ส่งท้าย เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของงานกับกิจกรรมฮีลใจ ฮีลกาย ในสวนป่า  กับกิจกรรมที่เชื่อมต่อจากลานกิจกรรม SX Kids Zone  ที่หลังจากที่เด็ก ๆ และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้เรื่องความยั่งยืน จากแหล่งธรรมชาติและแมลงแล้ว ก็สามารถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ในสวนป่าพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากจะสานต่อจินตนาการแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูจิตใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT