ความยั่งยืน

ทำอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืนLEAN กุญแจดอกสำคัญของ SME ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ

20 พ.ค. 66
ทำอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืนLEAN กุญแจดอกสำคัญของ SME ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ

การทำธุรกิจนอกเหนือจากการสร้างผลกำไร รายได้ให้มีการเติบโตขึ้นทุกปีแล้ว ธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักมากขึ้น คือ การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และโลกใบนี้ (ESG) ที่ทุกองค์กรต้องมุ่งเน้นทำอย่างจริงจัง และเป็นหลักการ พัฒนาองค์กรต่อไป 

แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคำตอบของกระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่ การลดต้นทุน การลดความสิ้นเปลือง รวมไปถึงการลดปริมาณขยะลงได้ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาแนวคิด วิธีการ กระบวนการขึ้นมาจัดการในเรื่องนี้

LEAN เป็นกุญแจดอกหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้

โดย finbiz by ttb ขออธิบายหลักการ LEAN เบื้องต้นว่า คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก

LEAN คือ การลดความสูญเปล่าซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ เน้นที่การมองหาความสูญเปล่า (Waste) และ ลดละเลิกความสูญเปล่านั้น ภายใต้แนวคิด “พยายามทุกวิถีทางในการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่มีความสูญเปล่าอีกต่อไป เพราะลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่า (ไม่ได้จ่ายให้กับ ความสูญเปล่า)”

โดยความสูญเปล่า มีทั้งหมด 7+2 ประการ ดังนี้

  1. Over Production: ผลิตมากเกินความจำเป็น
  2. Over Processing: ทำงานซ้ำซ้อนเกินไป
  3. Transportation: เคลื่อนย้ายงานเกินความจำเป็น โดยเน้นที่การเคลื่อนที่ของสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ
  4. Inventory: เก็บสินค้าเกินความจำเป็น
  5. Motion: ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็น เน้นที่การเคลื่อนที่ของพนักงาน เช่น การวาง Workstation ที่ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถใช้กิจกรรม 5 ส. ช่วย (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)
  6. Waiting: มีงานรอคอย ทำให้ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ
  7. Defects: เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเสมอ

 และอีก 2 ประการ ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่

  1. การไม่ใช้ความสามารถ หรือ ศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่ 
  2. การทำงาน หรือ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Lack of Safety)

อุปสรรคของ LEAN

1) การใช้หลักการ LEAN กับองค์กรต้องอาศัยความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หากไม่เอาจริงเอาจัง จะไม่สำเร็จและเป็นการสูญเปล่า

2) เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การที่องค์กร LEAN มาก ๆ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า หากองค์กรสามารถสร้างผลผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่า ลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรลงได้ รวมไปถึงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสภาพการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ finbiz by ttb ได้พัฒนาหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb  เป็นหลักสูตรเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านความท้าทายของโลกปัจจุบัน ปรับตัวตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โปรแกรมการเรียนรู้ 8 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT