ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดมาตรการ Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท

7 ธ.ค. 66
เปิดมาตรการ Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท

มาตรการ Easy e-Receipt คือ มาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลที่ออกมา เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ และช่วยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างออกไป ถือว่าเป็นมาตรการที่มาช่วยชดเชยกับผู้ที่ที่เข้ามาให้กับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 70,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาล

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตการ Easy e-Receipt หรือมาตรการ e-Refund เดิม โดยมาตรการ Easy e-Receipt คืออะไร ซื้ออะไรได้บ้าง อะไรที่ซื้อไม่ได้ เงื่อนไขเป็นอย่างไร วันนี้ SPOTLIGHT รวบรวมมาให้แล้ว

Easy e-Receipt คืออะไร?

มาตรการ Easy E-Receipt (e-Refund เดิม) คือ โครงการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท 

มีวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

img_3606_1

เงื่อนไขมาตรการ Easy E-Receipt 

 1. ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. ซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรไทย กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 50,000 บาท 
 4. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 5. ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร (กรณีซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. (กรณีซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เฉพาะ 3 ประเภทดังนี้ 1.ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 2.ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ 3.ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

เว้นแต่ ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ 

 • ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
 • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 • ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

สินค้าที่ไม่ร่วม Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีไม่ได้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ 
 • ค่าซื้อยาสูบ 
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม 
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

img_7912

ซื้อครบ 50,000 บาท ได้เงินคืนกี่บาท

โดยการคืนเงินลดหหย่อนภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่แต่ละบุคคลจ่าย

 

เงินได้สุทธิ (บาท)

อัตราภาษี

ซื้อ 50,000 ได้คืน (บาท)

ซื้อ 10,000 ได้คืน (บาท)

0-150,000

ยกเว้นภาษี

0

0

150,000-300,000

5%

2,500 

500

300,001-500,000

10%

5,000

1,000

500,001-750,000

15%

7,500

1,500

750,001-1,000,000

20%

10,000

2,000

1,000,001-2,000,000

25%

12,500

2,500

2,000,001-5,000,000

30%

15,000

3,000

มากกว่า 5,000,000

35%

17,500

3,500

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT