ธุรกิจการตลาด

เปิดประวัติ ‘คงกระพัน อินทรแจ้ง’ CEO คนที่ 11 แห่ง ปตท.

25 ม.ค. 67
เปิดประวัติ ‘คงกระพัน อินทรแจ้ง’ CEO คนที่ 11 แห่ง ปตท.

เปิดประวัติ  ‘คงกระพัน อินทรแจ้ง’ CEO ใหม่ป้ายแดง คนที่ 11 แห่ง ปตท. ตามมติคณะกรรการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ ซึ่งจะมารับตำแหน่งไม้ต่อจากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท.ที่จะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นี้

โดยปตท. ประกาศผลสรรหา ซีอีโอ คนที่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้ นายคงกระพัน อินทรแจ้งเป็นผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 จะเริ่มปฏิบัติงานบริหารการดำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ตามกฎหมายแล้ว นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมตินำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้พิจารณา


สำหรับกระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง และจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

โดย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ดำรงตำแหน่งเมื่อ  15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)/ 1 เมษายน 2562 (วาระที่ 2) / 1 เมษายน 2565 (วาระที่ 3) 

เปิดประวัตินายคงกระพัน อินทรแจ้ง ปัจจุบัน อายุ 55 ปี 

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 15 แห่ง

 • กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม (SMI) สภาอุตสาหกรรม
 • ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex
 • กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนที่สำคัญ การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า
 • มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Emery Oleochemicals Group และกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Emery Oleochemicals Group ในประเทศมาเลเซีย Vencorex Holding ในประเทศฝรั่งเศส และ NatureWorks LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานร่วม France-Thailand Business Forum โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือกัน (Economic Collaboration) รวมทั้งการลงทุนและการค้าทั้งสองทาง (Two-way trade and investment) ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส
 • ดำรงตำแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) รวมทั้งกรรมการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2565
  ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2563 - 15 ก.พ. 2565
  ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 - 15 ก.พ. 2565
  ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 - 15 ก.พ. 2565
  ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC
 • 24 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
  กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • 6 พ.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2563
  กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563
  กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
  กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • 31 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563
  กรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • 9 ก.ย. 2551 - 31 ส.ค. 2563
  กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563
  กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
 • เม.ย. 2560 - ก.ย. 2562
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2558 - ก.ย. 2562
  กรรมการ และ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation
 • เม.ย. 2558 - ก.ย. 2562
  กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562
  กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • ม.ค. 2558 - ก.ย. 2562
  กรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562
  กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562
  กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561
  กรรมการ และ Vice President บริษัท GC International Corporation (เดิมบริษัท PTTGC International (USA) Inc.)
 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท NatureWorks LLC

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT