ธุรกิจการตลาด

ตลท.สั่ง JKN ชี้แจงภายใน 20 พ.ย.นี้ กรณีกรรมการลาออกไม่ถูกเชิญประชุม

16 พ.ย. 66
ตลท.สั่ง JKN ชี้แจงภายใน 20 พ.ย.นี้  กรณีกรรมการลาออกไม่ถูกเชิญประชุม

ความเคลื่อนไหวของ JKN ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการยื่นเรื่องฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางไปก่อนหน้านี้ โดยกระบวนการต่อไปศาลการกำหนดวันไต่สวนคำร้องในวันที่ 29 มกราคม 2567 

แต่ในระหว่างนี้บริษัท JKN มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 /2566 โดยที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประเด็นนี้ยังสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน 

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ (15 พ.ย.66)  JKN  ยังมีการแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกอีกด้วย  

ทำให้วันนี้ (16 พ.ย.66) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ JKN ชี้แจงกรณีกรรมการไม่ได้รับ เชิญให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อลงมติขอยื่นฟื้นฟูกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการ 5 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่าน ให้เหตุผลการลาออกว่าไม่ได้รับเชิญให้ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีมติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง (ความละเอียดปรากฏตามข่าวของ JKN วันที่ 9 และ15 พฤศจิกายน 2566) 

เนื่องด้วยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นเรื่องสำคัญและกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ว่าการที่กรรมการบางท่านไม่ได้รับเชิญ ให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทมีผลกระทบต่อมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวหรือไม่อย่างไรและการประชุมนั้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างไร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ JKN ชี้แจงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และขอให้ผู้ลงทุนติดตามคำชี้แจงของบริษัท

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ลาออกทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 

  1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป 
  2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป 
  3. นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป 
  4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ (เนื่องจาก นายยุทธพงศ์ มา ไม่ได้รับเชิญให้เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีมติให้บริษัทยื่นคําร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และมีความกังวลต่อทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและ ความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป 
  5. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เนื่องจาก นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ไม่ได้ รับเชิญให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีมติให้ บริษัทยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และมีความกังวลต่อทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

โดยบริษัท JKN จึงมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้ สามารถดําเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไป โดย JKN ยืนยันว่า การลาออกของกรรมการจํานวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดําเนินธุรกิจ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1.แต่งตั้งนางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายยุทธพงศ์ มา โดยดํารง ตําแหน่งกรรมการอิสระ             ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

  1. แต่งตั้งนายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดํารง ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป 
  2. แต่งตั้งนายสรรดิลก จันทร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดํารง ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

JKN

นอกจากประเด็นที่ ตลท. สั่งให้ JKN ชี้แจงประเด็นเรื่องคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในระหว่างนี้ JKN ก็ได้มีการแจ้งยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เนื่องจากหลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัททําให้เกิดสภาวะการพักชําระหนี้ ทั้งหมดของบริษัท (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12แห่งพ.ร.บ. ล้มละลาย ซึ่งรวมไปถึงการพักชําระหนี้เงินต้นและ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัททุกรุ่น เว้นแต่ศาลล้มละลายกลางจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีหุ้นกู้ของบริษัท 6 รุ่น JKN243A JKN246A JKN24OA JKN24NA JKN252A และ JKN255A อีกด้วย

 

ที่มา
https://weblink.set.or.th/dat/news/202311/0000NWS161120231314240321T.pdf

https://weblink.set.or.th/dat/news/202311/1327NWS151120232230320527T.pdf

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT