อินไซต์เศรษฐกิจ

ผลสำรวจชี้ คนไทยหมดหวัง เมื่อค่าแรงขึ้นไม่ทันค่าครองชีพ

14 พ.ค. 67
ผลสำรวจชี้ คนไทยหมดหวัง เมื่อค่าแรงขึ้นไม่ทันค่าครองชีพ

จากผลสำรวจล่าสุดจากนิด้าโพลชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบค่อยเป็นค่อยไปทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยังมีเสียงเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นทันทีทั่วประเทศโดยไม่ต้องรอ

ผลสำรวจชี้ คนไทยหมดหวัง เมื่อค่าแรงขึ้นไม่ทันค่าครองชีพ

ผลสำรวจชี้ คนไทยหมดหวัง เมื่อค่าแรงขึ้นไม่ทันค่าครองชีพ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,310 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 44.50 เห็นด้วยกับการทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศตามแผนของรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 25.34 เห็นว่าควรมีการปรับขึ้นในอัตราเดียวกันทั่วประเทศโดยไม่ต้องรอ อย่างไรก็ตาม มีประชาชนร้อยละ 16.41 ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงในปีนี้ รายละเอียด มีดังนี้

  • 44.50% เห็นด้วยกับการทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567
  • 25.34% เห็นว่าควรปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศทันที โดยไม่ต้องรอ
  • 16.41% ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศในปีนี้
  • 13.05% เห็นว่าควรปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศโดยไม่มีการทยอย เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาล โดย 40.23% ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น และ 24.12% ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลย ในขณะที่ 20.84% ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น และ 10.23% ระบุว่าเชื่อมั่นมาก นอกจากนี้ ประชาชนยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถเริ่มปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามที่ประกาศไว้ โดย 39.01% ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น และ 25.95% ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่ 23.36% ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น และ 9.92% ระบุว่าเชื่อมั่นมาก

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่ (60.84%) เชื่อว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะไม่สามารถชดเชยค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นได้ มีเพียง 23.97% ที่เชื่อว่าการปรับขึ้นค่าแรงจะเพียงพอต่อค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางส่วนที่เชื่อว่าการปรับขึ้นค่าแรงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น (9.46%) หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเลย (4.89%)

ผลสำรวจชี้ คนไทยหมดหวัง เมื่อค่าแรงขึ้นไม่ทันค่าครองชีพ

กลุ่มตัวที่อย่างสะท้อนความหลากหลายของประชากรไทย

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่ (33.35%) อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง (18.63%) และภาคเหนือ (17.86%) ขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนเพียง 8.55%

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (51.91%) และส่วนมากอยู่ในวัยทำงาน โดยกลุ่มอายุ 46-59 ปี มีสัดส่วนสูงที่สุด (26.64%) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 36-45 ปี (18.24%) และ 60 ปีขึ้นไป (24.81%) แบบสอบถามเกือบทั้งหมด (95.95%) นับถือศาสนาพุทธ และกว่าครึ่ง (61.99%) มีสถานภาพสมรส

ในแง่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามากที่สุด (39.01%) รองลงมาคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (25.50%) และมีเพียง 4.27% ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน (21.07%) และรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน (17.40%) ขณะที่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนน้อยที่สุด (7.48%) ด้าน รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน โดย 22.06% ไม่มีรายได้ และ 21.83% มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท

แม้ผลสำรวจจะบ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะค่าครองชีพ โดยประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงมีความไม่มั่นใจว่าการปรับขึ้นค่าแรงจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ

ที่มา nidapoll

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT