ข่าวเศรษฐกิจ

สินค้าควบคุม  คืออะไร?  ทำไม ครม.ให้‘น้ำตาลทราย’ เป็นสินค้าควบคุม 

31 ต.ค. 66
สินค้าควบคุม  คืออะไร?  ทำไม ครม.ให้‘น้ำตาลทราย’ เป็นสินค้าควบคุม 

หลังจากมีประเด็นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานปรับราคาขึ้นอีก 4 บาท/กก.ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จนกระทบราคาขายปลีกน้ำตาลทรายให้ทะลุ 30 บาท/กก. กระทรวงพาณิชย์จึงแตะแบรก เพราะเกรงกระทบค่าครองชีพประชาชน  

ล่าสุดครม.ไฟเขียว ให้ที่ประชุมคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. มีมติกำหนดให้สินค้าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 พร้อมกับกำหนดราคาควบคุมน้ำตาลทรายให้กลับไปขายราคาเดิม 

1.กำหนดราคาขายน้ำตาลทราย

  • ราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน ให้ขาย กก.ละ 19 บาท
  • ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์หน้าโรงงาน ให้ขาย กก.ละ 20 บาท
  • ราคาขายปลีกได้กำหนดราคาควบคุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น้ำตาลทรายขาว ขาย กก.ละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ขาย กก.ละ 25 บาท
  • ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีการกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่งต่อไป

2.ควบคุมการส่งออกตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก. ขึ้นไป

โดยต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น มีเลขาธิการ สอน. เป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองประธาน มีตัวแทนจาก สอน.เป็นเลขานุการ และตัวแทนกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำกับดูแลต่อไป เพื่อให้น้ำตาลทรายมีเพียงพอใช้ในประเทศ และไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาลทรายของไทย

ด้านน.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะกลับไปหามาตรการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อย​ ต่อไปหลัง ครม.เห็นชอบให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ​ (กกร.​) ทั้งนี้เพราะกระทรวงเห็นใจชาวไร่อ้อยที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น​ และการที่กระทรวงพาณิชย์ดึงเป็นสินค้าควบคุม ไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลราคาสินค้าให้กับประชาชน​

ทั้งนี้ เมื่อเป็นสินค้าควบคุมแล้ว หากมีการขายเกินราคาควบคุม จะมีความผิด มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีกักตุน จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนหากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องเรียนสายด่วน 1569 จะเข้าไปตรวจสอบทันที

สินค้าควบคุม คืออะไร

ย้อนกลับมาดูความหมายของสินค้าควบคุมว่าคืออะไร และปัจจุบันนอกจากน้ำตาลทรายแล้วมีสินค้าและบริการอะไรอีกบ้าง  

สินค้าควบคุม คือ สินค้าที่มีการกำหนดราคาซื้อ-ขาย ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะเป็นผู้กำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรการ 24

โดยปกติ กกร.จะพิจารณารายการสินค้าควบคุมได้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งต้องกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมด้วย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม มีดังนี้

-เป็นสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ

-  เป็นสินค้าที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง

- โครงสร้างตลาดมีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยราย สภาพตลาดไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร

- เป็นสินค้าที่มีเทคนิคการผลิตและการลงทุนสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างยาก

- เป็นสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาบ่อยครั้งหรือขึ้นผิดปกติ และปริมาณขาดแคลนในบางครั้ง

เป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมาก

10 หมวดสินค้า 1 หมวดบริการ 57 รายการ 

ปัจจุบันมีสินค้าและบริการ ที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมทั้งสิ้น  56 รายการ  หากมีการรวมน้ำตาลทราย จะเป็น 57 รายการ โดยแบ่งได้ออกเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังนี้  

หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ 

1.กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว

2.กระดาษพิมพ์และเขียน

3.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

 หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง

4.ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์

5.รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก หมวดปัจจัยทางการเกษตร

6.เครื่องสูบน้ำ

7.ปุ๋ย

8.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

9.รถเกี่ยวข้าว

10.รถไถนา

11.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

12.กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)

 หมวดผลืตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม 

13.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

14.น้ำมันเชื้อเพลิง
15.ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 

หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ 

16.ยารักษาโรค

17.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค

18.หน้ากากอนามัย

19.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

 หมวดวัสดุก่อสร้าง

20.ท่อพีวีซี

21.ปูนซีเมนต์

22.สายไฟฟ้า

23.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

 หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

24.ข้าวเปลือก ข้าวสาร

25.ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์

26.ข้าวโพด

27.ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

28.ผลปาล์มน้ำมัน

29.มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์

30.ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

31.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า

32.แชมพู

33.ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก

34.ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

35.ผ้าอนามัย

36.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่

37.สบู่ก้อน สบู่เหลว

หมวดอาหาร

38.กระเทียม

39.ไข่ไก่

40.ทุเรียน

41.นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว

42.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้

43แป้งสาลี

44.มังคุด

45.ลำไย

46.สุกร เนื้อสุกร

47.หัวหอมใหญ่

48.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก

49.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

50.ไก่ เนื้อไก่

หมวดอื่น ๆ

51.เครื่องแบบนักเรียน

หมวดบริการ

52การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า

53.บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์

54.บริการทางการเกษตร

55.บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค

56.บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT