ข่าวเศรษฐกิจ

หลายชาติปรับ กฎการค้าใหม่ หวั่นกระทบสินค้าส่งออกไทย

11 ธ.ค. 64
หลายชาติปรับ กฎการค้าใหม่  หวั่นกระทบสินค้าส่งออกไทย

กระทรวงพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศศึกษากฎระเบียบของต่างประเทศใหม่ หลังพบตั้งแต่ปีใหม่2565 เป็นต้นไป จีน อิน เดีย เวียดนาม ปรับกฎระเบียบ อาจกระทบสินค้าส่งออกหลายรายการจากไทย

 

12 ธ.ค.64 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า จากการรวบรวมมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า พบว่าหลายประเทศมีการออกระเบียบใหม่ที่จะใช้บังคับในปี 2565 โดยเฉพาะสินค้า อาหาร รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยควรศึกษารายละเอียด และเตรียมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การส่งออกสินค้าและการค้าของไทยไม่สะดุดและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ตัวอย่างเช่นสินค้าอาหาร  ประเทศจีนได้ออกระเบียบ Decree 248 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศใน 18 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์ มันและไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์แป้งยัดไส้ เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดและมอลต์เพื่อการอุตสาหกรรม ผักสดและผักอบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง กาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ และอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนส่งไปจีน สำหรับหน่วยงานของไทย อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ ผู้ผลิตและส่งออกที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มสินค้า สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC ผ่านทางเว็บไซต์ www.singlewindow.cn  

 

สินค้ารถยนต์ เวียดนามได้ออกระเบียบว่าด้วยการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ที่ประกอบ ผลิต และนำเข้า ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานไอเสีย Euro 5 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565

ส่วนเครื่องปรับอากาศ อินเดียได้กำหนดให้สินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและตีตราสัญลักษณ์จากสถาบันมาตรฐานอินเดีย (BIS)  

นอกจากนี้ อินเดีย กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบและตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิต กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) มีผลใช้บังคับ 1 มิ.ย. 2565 อีกด้วย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT