ธุรกิจการตลาด

รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณปี 66 มากสุดในรอบ 7 ปี เบิกจ่ายได้ถึง 99%

31 ต.ค. 66
รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณปี 66 มากสุดในรอบ 7 ปี เบิกจ่ายได้ถึง 99%

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เผยถึงตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 พบว่า  มียอดเบิกจ่าย จำนวน 207,639 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย ถือว่า มากสุดในรอบ 7 ปี

โดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ถึง 100% ของกรอบงบลงทุน สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีปฏิทิน 9 เดือน คิดเป็น 57% ของกรอบงบลงทุน 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 116,478 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่าย

หากใช้เป็นปีปฎิทินนั้น (เดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566)  มี 9 แห่ง จำนวน 91,162 ล้านบาท  คิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่าย 

                    ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566
                                     (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566)

 

รัฐวิสาหกิจ

แผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย/
แผนการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)

จำนวน 34 แห่ง (12 เดือน)

125,186

116,478

ร้อยละ 93

ปีปฏิทิน (ม.ค. – ก.ย. 66)

จำนวน 9 แห่ง (9 เดือน)

85,289

91,162

ร้อยละ 107

รวม 43 แห่ง

210,475

207,639

ร้อยละ 99

887992

โครงการที่เบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่วางไว้

โดยรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ได้แก่ 

  1. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 
  2. โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  4. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  5. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง

โครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

โดยมีบางโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ของการประปาส่วนภูมิภาค

สะท้อนว่า เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 7 ปีนั้น จะช่วยให้เม็ดเงินลงทุนที่ลงไปช่วยหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ให้เกิดมีการหมุนเวียน จับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น และสะท้อนว่า รัฐวิหสากิจยังเห็นโอกาสในการลงทุนและขยายตัวในอนาคต

advertisement

SPOTLIGHT