close sticky

ราชกิจจานุเบกษา จัดโครงสร้าง ศบค.ให้เลขาฯ กสทช.นั่งหัวหน้าศูนย์สื่อสารในอินเทอร์เน็ต

0
2 ส.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้เลขาธิการ กสทช.เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต


วันที่ 1 ส.ค.64  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 13/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้


ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น


เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (8) ของข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง


การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


“(8) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต มีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าศูนย์”


2. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา ห้ามเสนอข่าวให้ปชช.หวาดกลัว - บิดเบือน ตรวจพบระงับ IP address
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. เพิ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุมในพื้นที่สีแดงเข้ม มอบหมาย ผบ.ตร. ใช้อำนาจอย่างเข้มข้น
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจโควิด19


 


e7vm5ayvoa4-f9ne7vm6fsucau7jmu

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่