close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุมในพื้นที่สีแดงเข้ม มอบหมาย ผบ.ตร. ใช้อำนาจอย่างเข้มข้น

0
21 ก.ค. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

21 ก.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8


ทั้งนี้ เนื้อหาของ ฉบับที่ 7 ระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะได้มีการออกข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และมาตรการควบคุมต่างๆ มาตามลำดับ แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงจะเกิดภาวะวิกฤติ ด้านสาธารณสุข รวมทั้ง ได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง


หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้


ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


3. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณี ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ขณะที่เนื้อหาของ ฉบับที่ 8 ระบุว่า ให้ยกเลิกประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการปฏิบัติตามมาตรการที่จำเป็น และเหมาะสมในการระงับยับยั้ง การยุติการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และให้พิจารณามาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติตามหน้าที่ และอำนาจอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว โดยต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อน แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์


ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง


ต้นทางฉบับที่ 7 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/165/T_0016.PDF


ต้นทางฉบับที่ 8
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/165/T_0018.PDF


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. เพิ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ราชกิจจานุเบกษา สั่งห้ามชุมนุม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โรค ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 40,000 มีผลทันที
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ 4 ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม