ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศได้

0
20 เม.ย. 64

วานนี้ (19 เม.ย.) ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19


ราชกิจจานุเบกษา อนุญาตเอกชนเก็บค่าที่จอดรถแทนท้องถิ่นได้ มีผล 6 เม.ย. 64 


ประกาศดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้


อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าว ต้องจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ส่วนแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มมกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตามที่แนบท้าย ดังนี้


111235


589449


511198


741377


ลูกหนี้เฮ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก. ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เหลือ 5% 


ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่