ราชกิจจานุเบกษา อนุญาตเอกชนเก็บค่าที่จอดรถแทนท้องถิ่นได้ มีผล 6 เม.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา อนุญาตเอกชนเก็บค่าที่จอดรถแทนท้องถิ่นได้ มีผล 6 เม.ย. 64

0
6 เม.ย. 64

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 


ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนได้เฉพาะกรณีที่การมอบให้เอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง


สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง


ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตรการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม


นอกจากนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังออก กฎกระทรวง อีก 1 ฉบับ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ด้วย


ทั้งนี้กฎกระทรวง 2 ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำและข้อความ ห้ามนำมาใช้ในการโฆษณาอาหาร 


ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่