ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน

ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน

266
4 เม.ย. 64

4 เม.ย. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้4 เม.ย. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้


ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า


พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
นายพศวัต เพ็ชรก้อน
นายถนอม กรมวังก้อนทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายในพันโทหญิง อังสณา ชมมณี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่