advertisement

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ พระราชพัฒนาภรณ์

4 ม.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ พระราชพัฒนาภรณ์ พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 ม.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 119 ตอนที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ระบุ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระสิทธิพัฒนาภรณ์" เป็น "พระราชพัฒนาภรณ์" สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นั้น

เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

1641267584164

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา - พ.ต.หญิง คุณหญิงชยุตรา และทหารรวม 41 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้ ทองย้อย แสงสินชัย 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่