ลุยงานแรก ‘ประจิน จั่นตอง’ มอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงิน จำนวน 38,011,400 บาท ให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา” โดย นายเกา คอนดารา รักษาการประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (เทียบเท่ารัฐมนตรี) เป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชารับมอบความช่วยเหลือดังกล่าว

สืบเนื่องจากต้นปี 2560 รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการรณรงค์ต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ต้องการ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการให้บริการด้านดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้ จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และ ครม. ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯ จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารบริการสุขภาพ อาคารผู้ป่วยชาย อาคารผู้ป่วยหญิง และอาคารฝึกอาชีพผู้ป่วยชาย ทั้งนี้ กัมพูชายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ได้มาจากการยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด จากการบริจาคของภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงจากประเทศภาคีอื่นๆ ด้วย

การให้ความช่วยเหลือของไทยแก่กัมพูชาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดผลกระทบของยาเสพติด รวมถึง ปัญหาด้านสาธารณสุข การลักลอบข้ามแดน และอาชญากรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทย และเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เน้นการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และเกื้อกูล โดยจะไม่ทิ้งประเทศเพื่อนบ้านใดไว้ข้างหลัง

จากนั้น เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งกัมพูชา และได้หารือร่วมกัน โดยไทยยินดีต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศไม่เฉพาะด้านยาเสพติด แต่รวมถึงด้านความมั่นคงและมิติอื่นๆ ยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยินดีสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติให้กับกัมพูชา รวมถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ทางกัมพูชาต้องการ ส่งเสริมกรอบความร่วมมือที่มีอยู่

อาทิ หมู่บ้านคู่ขนานสีขาว สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยของกัมพูชา รวมถึง ประเด็นความห่วงใยของกัมพูชาเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย โดยได้ให้ความมั่นใจกับกัมพูชาว่านายกรัฐมนตรีของไทยกำชับให้มีการดูแลแรงงานต่างประเทศให้ดีที่สุดอยู่แล้ว โดย สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนในด้านต่างๆ ของรัฐบาลไทย และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนจากกรมการแพทย์ รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมกันลงพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พลตำรวจเอก เมียะ วริศ เลขาธิการ NACD ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง และ พลตำรวจโท ทอง สุคนธ์เธีย รองเลขาธิการ NACD ได้บรรยายสรุปศูนย์บำบัดฯ แห่งนี้ มีพื้นที่ รวม 20 เฮคเตอร์ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 โดยอาคาร ที่สร้างเสร็จในระยะแรกนี้ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย.

keyboard_arrow_up