ขนส่งฯ ดึง “วินรับจ้าง” ช่วยแจ้งจับคนฝ่าฝืนกฎจราจร จอด-ขี่รถบนทางเท้า

วันที่ 7 ส.ค. 61 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถและขับขี่บนทางเท้าและปัญหายาเสพติดให้โทษ โดยเริ่มนำร่องในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวินในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 50 วิน และมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งสิ้นจำนวน 821 คน

โครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันให้เข้ามาเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถบนทางเท้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ โดยได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม “พี่วินตาสับปะรด” เพื่อเป็นกลุ่มสำหรับประสานแจ้งปัญหาที่พบในพื้นที่ โดยระบุสภาพปัญหา วันเวลาและสถานที่หรือพิกัดที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และส่วนที่สอง เป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยบูรณาการกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาเป็นจิตอาสา ต้องผ่านการอบรมวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นต้นแบบการขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงการให้บริการผู้โดยสารและผู้ร่วมทางด้วยมิตรภาพเอื้ออาทร

โครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

keyboard_arrow_up