AOT ยืดอายุมาตรการอีก 1 ปี ต่อลมหายใจสายการบิน-ผู้เช่า

0
26 พ.ย. 64

นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.(AOT) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ภาครัฐได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงทยอยขอยกเลิกการประกอบกิจการ และยังไม่มีความมั่นใจที่จะพร้อมกลับมาประกอบกิจการอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสายการบินและผู้ประกอบการยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถฟื้นคืนธุรกิจได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2565 โดยในระยะเวลาที่ผ่านมีสายการบินและผู้ประกอบการขอให้ ทอท.ขยายระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือออกไป


รวมถึงการขยายอายุสัญญาต่าง ๆ ออกไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่สายการบินและผู้ประกอบการยังไม่มีความมั่นใจในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและยังมีรายจ่ายในการกลับมาเพื่อประกอบกิจการอีกจำนวนมาก


โดยตามการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(International Air Transport Association: IATA) พบว่า จำนวนผู้โดยสารทางอากาศรวมทั่วโลกในปี 2565 จะยังคงต่ำกว่าปี 2562 และจะยังคงไม่ฟื้นคืนเท่าระดับปกติจนถึงปี 2566


ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการยังคงสามารถ ประกอบธุรกิจต่อไปได้ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติมาตรการเพื่อพยุงสถานะทางธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการ
ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้


ดังนั้นที่ประชุมบอร์ดมีมติต่อมาตรการเพื่อพยุงสถานะทางธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการในสนามบินเป็นอีก 1 ปี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ สายการบินและผู้ประกอบการยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติมาตรการเพื่อพยุงสถานะทางธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้


   1. ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน ดังนี้


   1.1 การปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละและมีการกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนหรือรายปี ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละ โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนหรือรายปี จากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2566


   1.2 การปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน/รายปี จากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.65 เป็นสิ้นสุด ณวันที่ 31 มี.ค.66


   1.3 การยกเว้นและการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน(Parking Charges) จากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2566


   1.4 สายการบินและผู้ประกอบการทุกรายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตรา 12.5% ของอัตราค่าเช่าพื้นที่เดิมก่อนได้รับมาตรการยกเว้นและการปรับลดค่าเช่าพื้นที่แก่ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65เป็นต้นไป


   ทั้งนี้ AOTขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 12.5% ไปพลางก่อนจนกว่า AOT จะมีการแจ้งเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่


   2. ขยายระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ออกไปอีก 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดการให้สิทธิประกอบกิจการเดิม โดยไม่ต้องวางหลักประกันสัญญาเพิ่มเติม หากหลักประกันสัญญาครอบคลุมหนี้สินคงค้างภายหลังระยะเวลาอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้


   2.1 เป็นผู้ประกอบการซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับ AOT อยู่แล้วในวันที่คณะกรรมการ AOT มีมติ (25 พ.ย.64)


   2.2 ผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับสิทธิ์จะต้องทำหนังสือแจ้งขอรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อ AOT3. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


4. สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือถูกกำกับดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ให้ ทอท.พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดอย่างไรก็ดีมาตรการเพื่อพยุงสถานะทางธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ทอท.คาดว่า ในปีงบประมาณ 2565 ทอท.จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่ากรณีที่ ทอท.ไม่ดำเนินการขยายมาตรการใด ๆ ในอัตรา 17.76% คิดเป็นจำนวน 3,037 ล้านบาท และส่งผลให้ ทอท.คาดว่าจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตรา 203.72% จากปีงบประมาณ 2564 ในปีงบประมาณ 2566 ทอท.คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา 140.62% จากปีงบประมาณ 2565

Powered by อมรินทร์

วิดีโอแนะนำ

[คู่เอก] พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์ Vs เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 5 ธ.ค. 64 | AMARIN TVHD34

5
5 ธ.ค. 64

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ภูมิใจเสนอ อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" พบกับความดุเดือดและความมันส์ของสุดยอดมวยไทย มวยคู่เอกของรายการ "พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์" ปะทะ "เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" น้ำหนักพิกัด 118 ปอนด์ และรองคู่เอก "มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์" ปะทะ "เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง" น้ำหนักพิกัด 141 ปอนด์ มวยคู่เด็ด "ฤทธิเดช เพชรสุริยา" ปะทะ "เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง" น้ำหนักพิกัด 116 ปอนด์ และ "คมกริช ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" ปะทะ "เอ็กซ์ซ่า ส.จารุวรรณ" น้ำหนักพิกัด 119 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจาก สนามมวยราชดำเนิน ติดตามชม อมรินทร์ทีวี ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

[รองคู่เอก] มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ Vs เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง | อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 5 ธ.ค. 64 | AMARIN TVHD34

6
5 ธ.ค. 64

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ภูมิใจเสนอ อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" พบกับความดุเดือดและความมันส์ของสุดยอดมวยไทย มวยคู่เอกของรายการ "พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์" ปะทะ "เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" น้ำหนักพิกัด 118 ปอนด์ และรองคู่เอก "มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์" ปะทะ "เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง" น้ำหนักพิกัด 141 ปอนด์ มวยคู่เด็ด "ฤทธิเดช เพชรสุริยา" ปะทะ "เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง" น้ำหนักพิกัด 116 ปอนด์ และ "คมกริช ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" ปะทะ "เอ็กซ์ซ่า ส.จารุวรรณ" น้ำหนักพิกัด 119 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจาก สนามมวยราชดำเนิน ติดตามชม อมรินทร์ทีวี ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

ข่าวยอดนิยม