ธุรกิจการตลาด

ก.ดีอี ชูดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ ด้วย 7 flagships ปรับโฉมครั้งใหญ่

13 ก.พ. 67
ก.ดีอี ชูดิจิทัลเปลี่ยนประเทศ ด้วย 7 flagships  ปรับโฉมครั้งใหญ่

 

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาขับเคลื่อนและเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน และเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตผู้คน และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าในยุคดิจิทัล 

รมว.กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ชูดิจิทัล เปลี่ยนประเทศ 7 flagships ยกเครื่อง เศรษฐกิจ สังคม ครั้งใหญ่

โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เผยว่า ในปี 2567 นี้ กระทรวงดีอี มี Flagships ในการดำเนินงาน 7 ด้านหลักประกอบด้วย

 1. Cloud First Policy
 2. AI Agenda
 3. 1 อำเภอ 1 IT Man
 4. พัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower)
 5. Cell Broadcast
 6. แก้ปัญหาภัยออนไลน์
 7. ยกระดับ Thailand Digital Competitiveness Ranking

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. Cloud First Policy ดีอี ผลักดันการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก มุ่งสู่การเป็น Cloud Hub ของภูมิภาคมีโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลประเทศ ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยกระดับการทำงานภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

 • ให้บริการระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาการบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า 220 กรม 75,000 VM
 • ประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลของประเทศ 30 – 50%
 • ส่งเสริมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้ประโยชน์ Big Data
 • สนับสนุนท้องถิ่นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนด้านคลาวด์ของประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

และผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 1. AI Agenda พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย
 • National AI Service Platform แพลตฟอร์มรวมบริการด้าน AI บน GDCC
 • พัฒนา Thai Large Language Model (Thai LLM) เป็น “โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทย”
 • เตรียมพร้อมด้านจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม (AI Ethics, Governance, Regulation) พัฒนาทักษะ AI
 • Hackathon เสริมสร้างความรู้/ทักษะ AI สำหรับ SME และ ประชาชน
 • การ Upskill/Reskill/Newskill ด้าน AI สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน
 • เร่ง AI use case รัฐและเอกชน เช่น AI use case การพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันอัจฉริยะ ข้อมูล

พยากรณ์กลุ่มฝนเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ (ระยะ 3 ชั่วโมงข้างหน้า) บริเวณ 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ และแผนที่เสี่ยงภัย

สภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก

 1. 1 อำเภอ 1 IT Man เร่งขับเคลื่อนดิจิทัลระดับภูมิภาค ดังนี้
 • IT Man 878 อำเภอ
 • ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2,222 ศูนย์
 • อินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 24,654 หมู่บ้าน
 • สภาเยาวชนดิจิทัล
 • ชุมชนโดรนใจ 500+ ชุมชน

ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลในจังหวัด

ดำเนินงานครอบคลุมระดับพื้นที่อำเภอ

 1. Digital Manpower
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนากำลังคนดิจิทัล แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลผู้กำลังคนดิจิทัล ผ่าน

Digital ID (Credit bank)

 • ดึงดูดกำลังคนดิจิทัล Global Digital Talent Visa (GDT Visa)
 • ร่วมเอกชน เพิ่มกำลังคนดิจิทัล 50,000 คน
 • อาสาสมัครดิจิทัลกับสภาเยาวชนดิจิทัล ขยายผลให้ความรู้ดิจิทัลประชาชน
 1. Cell Broadcast โดยมีระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง ทันสมัย สำหรับคนไทยทั้งประเทศ ข้อความแจ้งเตือน

ภัยทุกประเภท ส่งแบบเจาะจง ในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนด ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 1. แก้ปัญหาภัยออนไลน์
 • ยกระดับ ศูนย์ AOC 1441 ใช้ AI ช่วยตรวจจับ วิเคราะห์ ประมวลผล ขยายผลกวาดล้าง บัญชีม้า และบัญชีของม้า
 • Call alert แอปพลิเคชันแจ้งเตือนหมายเลขโทรศัพท์เสี่ยง ภัยออนไลน์
 • ศูนย์ PDPC Eagle Eye ตรวจ ป้องปราม ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และซื้อขายข้อมูล
 • เปิดก่อนจ่าย แก้ปัญหาซื้อของออนไลน์ เก็บเงินปลายทาง (COD) ได้ของไม่ตรงปก
 • ไซเบอร์วัคซีน รู้เท่าทันภัยออนไลน์
 1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลยกระดับ Thailand Digital Competitiveness สู่ 30 ในปี

2569 จากอันดับ 40 ในปี 2565 ปี 2567 ดีขึ้น 2 อันดับ อันดับที่ 33 ในปี 2567 จากอันดับที่ 35 ในปี 2566 ตาม

การจัดอันดับของ IMD

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT