ข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

11 มิ.ย. 67
จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า นั่นคือปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ยังคงกัดกินสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยความจริงของปัญหานี้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับจังหวัดและประเทศ

จังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุด และน้อยที่สุด ในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจประชากร 36,130,610 คน และพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 655,365 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การประเมินระดับความยากจนและจำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนในแต่ละจังหวัด ได้รับการดำเนินการโดยใช้ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ซึ่งครอบคลุมมิติที่หลากหลาย ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้มาจากการบูรณาการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 และข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

นิยาม คนจนเป้าหมาย ในประเทศไทย

จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

"คนจนเป้าหมาย" คือกลุ่มคนที่สังคมไทยต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พวกเขาคือกลุ่มคนที่เผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทั้งข้อมูลการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน และการลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ข้อมูลทั้งสองแหล่งนี้เปรียบเสมือนเสียงสะท้อนจากชีวิตจริงของพวกเขา ที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังสังคม โดยข้อมูลปี 2566 นี้ ได้นำข้อมูลจากทั้งสองแหล่งมาผสานรวมกัน เพื่อให้ภาพความยากจนของคนกลุ่มนี้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น การเข้าใจและให้ความสำคัญกับ "คนจนเป้าหมาย" นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงจุดและยั่งยืน

 • ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ) 12,942,574 ครัวเรือน
 • ครัวเรือนยากจน (จปฐ) 197,298 ครัวเรือน
 • คนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ) 36,130,610 คน
 • คนยากจน (จปฐ) 655,365 คน
 • "คนจนเป้าหมาย" คือคนจน (จปฐ) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 655,365 คน

ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำ 10 จังหวัดที่มีประชากรยากไร้มากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

สำหรับภาพรวมคนจนในปี 2566 จากประเทศไทยข้อมูลจากระบบ TPMAP เผยให้เห็นภาพความแตกต่างของภาวะความยากจนในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยอย่างชัดเจน

จังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. เชียงใหม่ 38,762 คน
 2. นครศรีธรรมราช 36,937 คน
 3. อุดรธานี 36,583 คน
 4. กระบี่ 36,524 คน
 5. บุรีรัมย์ 33,737 คน
 6. ยะลา 26,523 คน
 7. เชียงราย 26,450 คน
 8. สุราษฎร์ธานี 23,465 คน
 9. ขอนแก่น 21,497 คน
 10. ชัยภูมิ 19,994 คน

ซึ่งทั้ง 10 จังหวัดส่วนใหญ่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม จังหวัดที่มีจำนวนประชากรยากไร้น้อยที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. สมุทรสาคร 39 คน
 2. ตราด 124 คน
 3. สมุทรสงคราม 533 คน
 4. แพร่ 718 คน
 5. พังงา 731 คน
 6. อุตรดิตถ์ 791 คน
 7. อำนาจเจริญ 891 คน
 8. กำแพงเพชร 907 คน
 9. ราชบุรี 1057 คน
 10. ปทุมธานี 1103 คน

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลัก

จังหวัดไหนมีคนจนมากที่สุดและน้อยที่สุดในไทย จากฐานข้อมูล TPMAP

ระบบ TPMAP มองเห็น เข้าใจ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำ

TPMAP หรือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า คือเครื่องมือทรงพลังที่เกิดจากความร่วมมือของ สศช. และ เนคเทค-สวทช. ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพความยากจนและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จะชี้เป้ากลุ่มคนยากจนได้อย่างแม่นยำ TPMAP ยังขยายขอบเขตการวิเคราะห์ไปยังประเด็นที่หลากหลาย เช่น สภาพความเป็นอยู่ของเด็กแรกเกิด การเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสภาพที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับต่างๆ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ TPMAP ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถ่องแท้ และนำไปสู่การออกแบบนโยบายและโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 10 จังหวัดที่มีจำนวนประชากรยากจนมากที่สุดและน้อยที่สุด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของระบบ TPMAP ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับประชาชนทุกคน

ที่มา tpmap

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT