ข่าวเศรษฐกิจ

โปรดเกล้าฯ “ศุภวุฒิ สายเชื้อ” ขึ้นเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์

7 มิ.ย. 67
โปรดเกล้าฯ “ศุภวุฒิ สายเชื้อ” ขึ้นเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 6 มิถุนายน 2567 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. หรือ สภาพัฒน์ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนด ตามวาระแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

โดยคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11  ราย ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

 1. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็น ประธานสภา
 2. นายกงกฤช หิรัญกิจ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ  เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายปิยะมิตร ศรีธรา  เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายวิษณุ อรรถวานิช  เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์  เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายสมประวิณ มันประเสริฐ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT