ธุรกิจการตลาด

PTTGC ขายหุ้น 50% จีซี โลจิสติกส์ ให้ WHA 2,640 ล้าน

21 พ.ย. 66
PTTGC ขายหุ้น 50% จีซี โลจิสติกส์ ให้ WHA 2,640 ล้าน

PTTGC การประกาศขายหุ้น GCL ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม โดย PTTGC เล็งเห็นถึงศักยภาพของ WHA ในธุรกิจคลังสินค้าและอุตสาหกรรม จึงตัดสินใจขายหุ้น GCL ให้กับ WHA เพื่อร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หวังต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

PTTGC ขายหุ้น 50% จีซี โลจิสติกส์ ให้ WHA 2,640 ล้าน เพื่อร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ประกาศขายหุ้นสามัญของ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจบริการและอื่นๆ ให้กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHAVH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ในสัดส่วน 50% คิดเป็นมูลค่า 2,640 ล้านบาท 

การซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจโพลิเมอร์ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่การโอนหุ้นแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GCL จะลดลงจาก 100% เป็น 50% ส่งผลให้การลงทุนใน GCL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ WHA ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ

ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญซึ่ง WHAVH และ PTTGC จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ระหว่างกันต่อไป โดยคาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือตามที่ WHAVH และ PTTGC จะตกลงกัน

 

การเข้าทำธุรกรรมระหว่าง GCL และ WHAVH  ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหลายประการ

 jareeporn-wha(2)

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA ระบุในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า   การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและต่อยอดการเติบโต ของธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่ม บริษัทและ PTTGC จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และร่วมสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจโลจิสติกส์ของ GCL  ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) Enhance Competitiveness การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ GCL โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้ง GC และ WHA (2) Lean Organization & Business Process Improvement ปรับองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ (3) Asset-Light Model ลดการถือครองสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางด้านการเงิน (4) Digital Transformation & Innovation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เป็นแนวความคิดการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ 

656177

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล     เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า " GC มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรในหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พิเศษ ความร่วมมือระหว่าง GC และ WHA ในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยความเป็นผู้นำด้านธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูง ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกของ  WHA จะช่วยให้ GCL ก้าวสู่การเป็น Integrated Logistics Company ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการกับลูกค้าของเรา ทำให้การรับสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำสูง รวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้คาร์บอน  ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในการดำเนินธุรกิจลดลง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรีนลอจิสติก (Green Logistics) อีกด้วย

รายการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่ใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ย้อนดูผลประกอบการย้อนหลัง

gc-logo.1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการย้อนหลัง 4 ปี 

  • ปี 2563  มีรายได้รวม 331,571 ล้านบาท กำไร สุทธิ 199 ล้านบาท
  • ปี 2564  มีรายได้รวม 491,490 ล้านบาท กำไร สุทธิ 44,982 ล้านบาท
  • ปี 2565  มีรายได้รวม 687,899 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 8,752 ล้านบาท
  • ปี 2566  มีรายได้รวม 461,290 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 4,082 ล้านบาท  (9 เดือนแรกของปี)

ราคาหุ้นของ PTTGC ล่าสุดอยู่ที่ 38.50 เปลี่ยนแปลง +0.50 (+1.32%) 

 final-whagrouplogo

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการย้อนหลัง 4 ปี 

  • ปี 2563  มีรายได้รวม 8,197 ล้านบาท กำไร สุทธิ 2,523 ล้านบาท
  • ปี 2564  มีรายได้รวม 11,638 ล้านบาท กำไร สุทธิ 2,590 ล้านบาท
  • ปี 2565  มีรายได้รวม 14,982 ล้านบาท กำไร สุทธิ 4,045 ล้านบาท
  • ปี 2566  มีรายได้รวม 7,634 ล้านบาท กำไร สุทธิ 2,011 ล้านบาท  (9 เดือนแรกของปี)

สำหรับราคาหุ้นของ WHA ล่าสุด 5.05

ที่มา 1107NWS211120230817350270T.pdf (set.or.th) และ https://weblink.set.or.th/dat/news/202311/1074NWS211120230809240155T.pdf

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT