ธุรกิจการตลาด

ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.1%

2 พ.ย. 66
ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.1%

ทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุน…!! ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.1 % ดึงดูดลูกค้าไทยและต่างชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 66 นี้

ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.1% เพิ่มมิติใหม่ของการออมเงินสำหรับนักลงทุน

ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ หวังเพิ่มทางเลือกใหม่ในการออมเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

จุดเด่น บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ - FCD ของ ไทยพาณิชย์

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประเภท 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประเภท 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 • รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ : เมื่อโอนเงินจากต่างประเทศ / ถอนเงินจากบัญชี FCD จาก SCB หรือต่างธนาคาร ด้วยสกุล USD เพื่อขายรับบาท และฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจํากับ SCB
 • สามารถเลือกลงทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง** :  ประเภท Dual Currency Linked Note สกุล USD (Complex Product) รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ (SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST)

ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์

นอกจากนี้ ธนาคารยังมอบสิทธิพิเศษแก่ ลูกค้าที่โอนเงินจากต่างประเทศหรือต่างธนาคารเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสกุลบาท โดยจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

​บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) คืออะไร

ไทยพาณิชย์เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์

การเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ฝากเงินตราต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินตราต่าง ๆ เพื่อรอชำระภาระผูกพันในอนาคต เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น สำหรับการ ฝากเงินตราต่างประเทศ มีจุดเด่นดังนี้

 • สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพราะสามารถทยอยซื้อ หรือใช้เก็บรายได้ FX เพื่อรอชำระในอนาคต
 • ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝาก สกุลเงินภายในประเทศ 
 • ทำธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็ว เพราะบัญชีเดียวสามารถทำได้หลายวัตถุประสงค์
 • สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ภายในประเทศได้อย่างเสรี
 • ฝากเงินได้ไม่จำกัดจำนวน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สภาพคล่องในขณะนั้น แต่ต้องการเก็บเงินตราต่างประเทศไว้รอชำระภาระในอนาคต เพราะการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะมีต้นทุนค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission Lieu) และค่าธรรมเนียมการโอน  ข้อจำกัดคือ มีค่าธรรมเนียม การฝาก ถอน โอน เป็นต้น

**หมายเหตุ : บัญชี FCD จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และการลงทุนในบัญชี FCD มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติเท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน หรือ 6 เดือน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดไว้สำหรับเงินฝากแต่ละประเภท และธนาคารมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวได้ ด้วยการปิดประกาศ และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ธนาคาร และ/ หรือ วิธีการที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่เงินฝากประจำรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ให้ถือว่าผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงฝากเงินตามยอดเงินฝากดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขเดียวกับการฝากเดิมต่อไป ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศล่าสุดของธนาคารในการคำนวณ
 • เปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เงื่อนไขการรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD เป็นเงินบาท เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ กับ SCB

 • ต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติเท่านั้น
 • สกุลเงินที่ร่วมรายการ : สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) มายังสกุลเงินบาท (THB) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำเท่านั้น ยอดเงินขั้นต่ำ $20,000
 • ต้องเป็นรายการเงินโอนจากต่างประเทศ หรือเงินจากบัญชี FCD ต่างธนาคารภายในประเทศไทย หรือบัญชี FCD ที่มีกับ SCB เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ ในกรณีโอนเงินมาจากต่างประเทศหรือต่างธนาคาร ให้ระบุรหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก สกุลเงินบาท
 • เงื่อนไขและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • เปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ

การเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐของธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างชาติที่มีเงินฝากในสกุลดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที : ไทยพาณิชย์ 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT