ธุรกิจการตลาด

หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

8 พ.ค. 67
หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

76 หอการค้า 54 สมาคมการค้า ร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ชี้ จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

หอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น 76 แห่ง 54 สมาคม ร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ โดยมี นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

หอการค้าฯ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยนโยบายดังกล่าวขัดต่อหลักการและกลไกที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งควรพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และความสามารถของประเภทธุรกิจ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ

การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้

หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

ขึ้นค่าแรง 400 บาททั่วไทยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับว่าแต่ละจังหวัด และแต่ละประเภทธุรกิจ มีความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น  ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการบริการ และต้นทุนการจ้างงานทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะภาคเกษตร  ภาคการค้าและบริการ ภาคท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากผู้ประกอบการจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

ดังนั้นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยไม่คำนึงตามที่กฎหมายกำหนดจะส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ หยุดกิจการ ลดขนาดกิจการ หรือปรับธุรกิจออกนอกระบบภาษี จนนำไปสู่การปลดลูกจ้างและเลิกจ้างพนักงานเพื่อลดต้นทุนให้อยู่รอด ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

อีกทั้ง การปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง ยังเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย ทำให้เกิดความไม่มั่นใจถึงต้นทุนของการทำธุรกิจและนโยบายภาครัฐ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังมีปัญหาจากปัจจัยหลายประการที่มีความผันผวน อาทิ ค่าเงินบาท ราคาพลังงาน มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และสงครามการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความน่าสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างชัดเจน

หอการค้าฯ เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

 1. เห็นด้วยกับการมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับรายได้เพื่อแรงงานไทยในประเทศไทยให้มีชีวิตดีขึ้น แต่การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีควรปรับตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 2. ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ โดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) อีกทั้ง ปัจจุบัน รัฐบาลได้ขึ้นค่าแรงปี 2567 ไปแล้ว 2 ครั้ง จึงไม่ควรมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีเป็นครั้งที่ 3
 3. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงอัตราค่าจ้างของแรงงานแรกเข้าที่ยังไม่มีฝีมือ แต่การปรับอัตราจ้างควรพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมมาตรการทางภาษี ลดอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการและแรงงาน ให้ความสำคัญกับการ UP-Skill & Re-Skill และ New Skill เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
 4. การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจ ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็น และศึกษาถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจ รวมทั้งควรให้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจก่อนปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจ

ท้ายที่สุดนี้ หากรัฐบาลยืนยันที่จะให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั่วประเทศ โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวเลขการปรับที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่ได้รับการยอมรับมา

โดยตลอดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่ามีความยุติธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งนำไปสู่การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแบบยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาในอนาคต ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ จำเป็นที่จะต้องรักษาสิทธิในการดำรงไว้ของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกภาคเอกชนที่มีส่วนได้เสียในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวต่อไป

รายชื่อหอการค้าทั่วประเทศ และสมาคมการค้าฯ 52 สมาคม คัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

หอการค้าทั่วประเทศ คัดค้านนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

หอการค้าจังหวัด ได้แก่

 • 1)หอการค้าภาคเหนือ 17 จังหวัด
 • 2)หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • 3)หอการค้าภาคกลาง 17 จังหวัด
 • 4)หอการค้าภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 • 5)หอการค้าภาคใต้ 14 จังหวัด

สมาคมการค้าฯ ได้แก่

 • 1) สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย
 • 2) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
 • 3) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • 4) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
 • 5) สมาคมยางพาราไทย
 • 6) สมาคมน้ำยางข้นไทย
 • 7) สมาคมธุรกิจไม้
 • 8) สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
 • 9) สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์
  เด็กไทย
 • 10) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 11) สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 • 12) สมาคมการค้้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย
 • 13) สมาคมโรงแรมไทย
 • 14) สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
 • 15) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • 16) สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย
 • 17) สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • 18) สมาคมอาคารชุดไทย
 • 19) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • 20) สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ
  น้ำมันพลังไทย
 • 21) สมาคมผู้ผลิตสีไทย
 • 22) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
 • 23) สมาคมการค้าเครื่องกีฬา
 • 24) สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไท
 • 25) สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 26) สมาคมตลาดสดไทย
 • 27) สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • 28) สมาคมกุ้งไทย
 • 29) สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร
 • 30) สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
 • 31) สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
  อาเซียน
 • 32) สมาคมภัตตาคารไทย
 • 33) สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย
 • 34) สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • 35) สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
 • 36) สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
 • 37) สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคฟื้นเอเชีย
  (APSA)
 • 38) สมาคมสภารักษาความปลอดภัย
 • 39) สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
  แห่งประเทศไทย
 • 40) สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
  แห่งประเทศไทย
 • 41) สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 • 42) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรักษาความ
  ปลอดภัยภาคเหนือ
 • 43) สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
  ภาคเหนือ
 • 44) สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
  ภาคตะวันออก
 • 45) สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
  (ภาคอีสาน)
 • 46) สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ
 • 47) สมาคมบริหารงานรักษาความปลอดภัยไทย
 • 48) สมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัย
 • 49) สหพันธ์นายจ้างวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
 • 50) ชมรมครูฝึกรักษาความปลอดภัยไทย
 • 51) ชมรมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 52) ชมรมบริษัทรักษาความปลอดภัยพันธมิตร
  (ภาคใต้)
 • 53) ชมรมพันธมิตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 • 54) กลุ่มพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT