close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯถอดยศทหาร หนีราชการ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0
21 มิ.ย. 64

21 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับแรก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์สเก็ต เป็นสินค้าควบคุม 


ฉบับที่ 2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ได้แก่


1.ร้อยเอก เฉลิมศักดิ์ เรือนมงคล สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ


2. ร้อยโท ศุภวัฒน์ พรหมมา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ


ฉบับที่ 3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายสุภัทร คำศิริ อดีตลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช ๒ สังกัดกองบริหารจัดการ วัตถุดิบอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานเนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานได้กระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด


ฉบับที่ 4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ซึ่ง นายฐานุพงศ์ พิทักษ์อนันต์ หรือ นายชาญชัย อมรวัฒนานุกูล อดีตข้าราชการตำรวจ เดิมยศ ดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงจัดการศาสนสมบัติวัด เงินเกิน 1 แสนให้ฝากธนาคาร 


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบใหม่ 7 ช่องทางการชำระภาษีรถยนต์ มีผลแล้ว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่