close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงจัดการศาสนสมบัติวัด เงินเกิน 1 แสนให้ฝากธนาคาร

0
18 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ.2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ 6 การให้เช่าที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อเป็นทางเข้าออกไม่ว่าจะมีกำหนดระยะเวลากี่ปีก็ตามจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมโดยให้วัดจัดทำเป็นสัญญาภาระจำยอม


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบใหม่ 7 ช่องทางการชำระภาษีรถยนต์ มีผลแล้ว 


ข้อ 7 การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวัด หรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค


ข้อ 8 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งทำบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทำบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง เป็นต้น


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปลด ชาลอต โทณวณิก จากผู้ล้มละลาย 


ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศรายชื่อ 31 คนไทยขอสละสัญชาติ 


1623916864174


1623916876891


1623916886480


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม