เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.ฉบับเต็ม ฟันธง "บิ๊กตู่" ไม่ผิด รอดคดีพักบ้านหลวง

เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.ฉบับเต็ม ฟันธง "บิ๊กตู่" ไม่ผิด รอดคดีพักบ้านหลวง

0
2 ธ.ค. 63

เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ฟันธง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ไม่ผิด รอดคดีพักบ้านหลวง ทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลง


ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารผลวินิจฉัย จากกรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กับคณะ ยื่นคำร้องต่อประธานสภา ให้ศาลรัฐธรรมนู วินิจฉัยการเป็นนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากอาศัยอยู่ในบ้านพักทหาร ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์พักอาศัย เพราะเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งอาจเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยระบุว่า


ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2563)


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 55 คน เข้าชื่อร้องต่อผู้ร้องขอให้ส่งคําร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหาร เป็นที่พักอาศัยของผู้ถูกร้องและครอบครัว โดยไม่เสียค่าเช่า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ําประปาให้กับทางราชการทหาร จึงเป็นการอยู่อาศัยโดยไม่มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และยังเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) และ (5) ผู้ร้องจึงส่งคําร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82


1606901991859


ผลการพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บ้านพักอาศัยของผู้ถูกร้องเปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรอง ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.2548 ซึ่งกําหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทําคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก และกองทัพบกสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ําประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการพักอาศัยตามความจําเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เมื่อผู้ถูกร้องเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกและมีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ําประปาตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น แม้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพลเรือนก็ย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองนั้น ประกอบกับการให้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นเป็นธุรกิจการงานปกติ โดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันเนื่องมาจากการดํารงตําแหน่งอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก


จึงมีมติเอกฉันท์ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) และผู้ถูกร้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด


1606900446704


1606900463167

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่