MEA ลงนาม MOU สจล. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน

31 ม.ค. 66
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

s__762014

s__762016

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในความร่วมมือทางด้านวิชาการ เรื่องการพัฒนาออกแบบระบบพลังงานและสื่อสาร หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็น Smart Campus และยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้าง Knowledge sharing ระหว่าง MEA และสถาบันฯ ได้อีกด้วย

s__762009

s__762013

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น Sustainable Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) และบริหารจัดการพลังงาน (Energy management) ใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน การจ่ายพลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น Smart Micro Grid เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม