MEA ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

18 ม.ค. 66

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวม 32 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวนิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการประสานความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันในระยะเวลา 5 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2566-2570) เพื่อสานต่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ 

s__57352222

s__57352225

สำหรับ 32 องค์กรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา  
2. สภาสถาปนิก 
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
4. การไฟฟ้านครหลวง
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
6. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  
7. สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 
8. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  
9. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
10. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย  
11. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
12. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
13. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  
14. สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส 
15. มูลนิธิมดชนะภัย 
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
19. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
20. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
21. สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
31. ชมรม ปศส.สถาบันพระปกเกล้า 
32. สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
s__57352226
s__57352227
 
MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา MEA ยังได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจสำหรับจิตอาสาทุกๆ คนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาคภูมิใจต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม