close sticky

วันพืชมงคล 2565 พระโคกิน น้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์ เศรษฐกิจรุ่งเรือง

13 พ.ค. 65

วันพืชมงคล 2565 พระโคกิน น้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เสี่ยงทายผ้านุ่ง 4 คืบ ทำนายว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนดี นาในที่ลุ่มเสียหายบ้าง


วันพืชมงคล 2565 วันที่ 13 พ.ค.65 เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


99999555256956


โดยผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2565 คือ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล


ฤกษ์พิธีไถ่หว่านระหว่างเวลาพระฤกษ์ 08.19 - 08.49 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง


พืชมงคล 2565


พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก 3 รอบ


ต่อมา นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งเสี่ยงทายได้ ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง 7 สิ่งได้แก่ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, น้ำ, หญ้า, ถั่ว, งา และเหล้า


ใน วันพืชมงคล 2565 พระโคกินอะไร ผลคือ


พระโคกินน้ำ,หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินถั่ว ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และ พระโคกิน เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง


พระโคกินอะไร พืชมงคล 2565


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่