น้องอ้อม บัณฑิตพิการทางสายตาเรียนจีนด้วยอักษรเบรลล์คนแรกของไทย รับพระราชทานปริญญาบัตร

14 ก.พ. 65

น้องอ้อม นันทพร ก้อนรัมย์ รับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 18 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยปีนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’ ปีนี้มีบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ –บันฑิตการแพทย์บูรณาการรุ่นแรก และมี น.ส.นันทพร ก้อนรัมย์ บันฑิตพิการการมองเห็นที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนคนแรกของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สาขาวิสัญญีวิทยา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการแพทย์และราชการทั่วไปทั้งระดับชาติและนานาชาติ

พร้อมกันนี้ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’ ด้วยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการร่างหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่สำเร็จไปแล้วสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ในชุมชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอนุมัติ

สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3,252 คนโดยมี น.ส. นันทพร ก้อนรัมย์บัณฑิตพิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนโดยใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ปี ของสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปศาสตร์, การจัดการ, นิติศาสตร์, นวัตกรรมสังคม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, แพทยศาสตร์ และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา มาปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จผล. บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน และร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว. ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก”

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แห่ชื่นชม น้องอ้อม นันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตพิการทางสายตาคนแรกของไทย เรียนภาษาจีนด้วยอักษรเบรลล์
- เช็ก เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ โอนเงินเข้าบัญชี
- เฟิร์น พรนภาพรรณ เปิดใจ อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้พิการ

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส