เช็ก เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ 10 ก.พ. 65

10 ก.พ. 65

เช็ก เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ 10 ก.พ. 65 กรมบัญชีกลางจะโอน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั่นก็คือ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร" ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ซึ่งเงินเยียวยา โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มที่ 1 เบี้ยผู้สูงอายุ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

รอบการจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเงินผู้สูงอายุ ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ

- สัญชาติไทย
- มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ .2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
- ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กลุ่มที่ 2 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) ได้ 600 บาท

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

- ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
- ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564
จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
- ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

รอบการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2565 โดยเงินอุดหนุนบุตรทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร
https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do 

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์

ปฏิทินจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว วันนี้ คนละครึ่ง เฟส 4 เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ กดลงทะเบียนด่วน มีแค่ 1 ล้านสิทธิ
- วิธี ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 - 2565 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING หมดเขต 8 เมษายน 2565
- ประกันสังคม แจ้งปรับเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนในกรณีชราภาพ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม