close sticky

สธ.เผยคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็ม 3 mRNA ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

9
24 พ.ย. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

คำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็ม 3 mRNA ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับคำแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 ระบุถึงมติการประชุมคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 368 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 เกี่ยวกับมติให้คําแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า มีรายละเอียดดังนี้


1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนําให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจํากัด


2. ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้


3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม


ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่างประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์น่า ระยะห่างประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์


4. การให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ


กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์


กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกําหนดของประเทศปลายทาง


ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1-2 เข็ม และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 9 เข็ม ให้รับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3 - 5 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุด ที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์ หรือให้รับวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3 - 5 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์


ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1-2 เข็ม และวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม ให้รับวัคซีน ไฟเซอร์เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3 - 5 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์


ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม และวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม สามารถ เดินทางไปต่างประเทศได้


5. การฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า


การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน ให้ฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ โดยสามารถ ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตามเอกสารกํากับยาจากบริษัท โมเดอร์น่า


-การฉีดวัคซีนสูตรไขว้


ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน ซิโนแวค และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderma ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์


ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์


ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน ซิโนฟาร์ม และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์


ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์


การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น


กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย วัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน โมเดอร์น่า ระยะห่างประมาณ 5 เดือน หลังเข็มที่ 2 เช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์หรือสามารถให้ วัคซีนได้ก่อน 5 เดือน หลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์


สุรป ฉีด โมเดอร์นา และ ไฟเซอร์ ระยะห่าง 2 เข็มอยู่ที่ 4 สัปดาห์ ฉีดได้ตั้งแต่ผู้อายุ 12 ปีขึ้นไป


- การฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มไขว้ กรณีเข็มแรกเป็น ซิโนแวค, แอสตร้าฯ, ซิโนฟาร์ม, ไฟเซอร์


ให้ฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์


- กรณีฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น


ผู้ที่ฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์มมา 2 เข็ม ให้ฉีดโมเดอร์นา เข็ม 3 ในระยะ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2


- กรณีฉีดแอสตร้าฯ มา 2 เข็ม กระตุ้นด้วย โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ 6 เดือนหลังเข็ม 2 หรือตามดุลยพินิจของแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดลงทะเบียนฉีด แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน
- เยอรมนี แจ้งอายุต่ำกว่า 30 ปีเลี่ยง โมเดอร์นา ฉีดไฟเซอร์ ชี้เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตํ่ากว่า
- เช็กเลย! สูตรฉีด โมเดอร์นา เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ต้องเว้นระยะห่างจากยี่ห้ออื่นกี่เดือน 

473559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่