กฟน. จับมือ จุฬาฯ ลงนาม MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาชุมชนเมืองโดยรอบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำเนินงานในฐานะการเป็น the MetGE (เดอะเมตช์) ของ กฟน. พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม MC ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่

นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ตระหนักในกระแสของยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย พร้อมยกระดับรูปแบบการให้บริการ สู่องค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “the MetGE” สนับสนุนแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มขับเคลื่อนการเป็น the MetGE ของ กฟน. ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครอบคลุมการพัฒนาในด้านสำคัญต่าง ๆประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) อยู่ร่วมกันในมาตรฐานชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) สร้างความสามารถในการแข่งขันและลงทุนอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ตอบสนองการใช้งานอาคารอย่างเต็มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance) บริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) ที่ใช้ได้จริงและมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง

รองผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาเมืองให้เป็น Smart Metro อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา พร้อมตอบสนองต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคตในพื้นที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟน. อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

MEA Call Center โทร 1130
อ่านข่าว การไฟฟ้านครหลวง อื่นๆ

keyboard_arrow_up