นายกฯ ส่งความปรารถนาดีถึงเกษตรกรไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาส “วันเกษตรกร” ประจำปี 2560 ว่า เนื่องในโอกาส “วันเกษตรกร” ประจำปี 2560 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ตนขอส่งความระลึกถึงและความปราถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่าน ประเทศไทยของเราเป็นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการผลิตสินค้าของประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาช่องทางการตลาด การแก้ปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ ๆ มาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย

สำหรับในปี 2560 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยดำเนินการในเรื่องต่างๆ คือ การยกระดับมาตรฐานเกษตรแปลงใหญ่ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรอง การสร้างความตระหนักเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แก่ทุกภาคส่วน โดยให้ทำการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิต ผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรในฤดูกาลถัดไป เพื่อให้เกษตรกรทำความเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ มีหลายอย่างที่ต้องเริ่มต้นจากตัวเกษตรกรเอง และร่วมมือกับรัฐบาลในทุกมิติด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน มีความอดทน เข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการทำการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

ในโอกาส “วันเกษตรกร” ประจำปี 2530 ตนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ พี่น้องเกษตรกรชาวไทย จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย ที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อมูลและภาพจาก Thaigov

keyboard_arrow_up