เจ้าของรวมตัวคัดค้าน ‘กฎคุมหอพัก’ ลั่นเปิดช่องให้ผู้พักละเมิดกฎ (คลิป)

ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า กว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ขอคัดค้านประกาศดังกล่าวและ ขอโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมแก้ไขกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม

นางสาวรัชตา ตันติวิทยากุล และ ดร.จิณณา สืบสายไทย ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนในหลายประเด็น เช่น ห้ามผู้ประกอบการกำหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเกินกว่าราคาที่การไฟฟ้า-การประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะค่าบริการดังกล่าวมีค่าผันแปรในทุกรอบบิล ซึ่งรอบบิลที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้เช่าไม่ตรงกับรอบบิลที่การไฟฟ้า การประปาเรียกเก็บ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้เก็บค่าเช่าล่วงหน้าและค่าประกันไม่เกิน 1 เดือนซึ่งเป็นหลักประกันที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เช่าเกรงกลัวต่อการทำความเสียหายต่อผู้ประกอบการ และยังให้การคุ้มครองผู้เช่าจนเกินควร เช่น ให้สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งจะก่อภาระให้ผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาวางแผนงานขายห้องเช่า เช่น คิดค่าเช่าราคาพิเศษหากเช่าระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าดูแลซ่อมแซมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือผู้เช่าด้วย

นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังให้การคุ้มครองผู้เช่าที่ทำผิดสัญญา หรือมีพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของผู้เช่ารายอื่น เนื่องจากในประกาศระบุว่าผู้ประกอบการไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ส่วนกรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าหรือทำผิดสัญญา ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถนำห้องเช่ากลับมาให้คนอื่นเช่าต่อได้ ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลา หากมีผู้เช่าที่มีลักษณะไม่มี ไม่หนี ไม่จ่ายเพียง 5-10% ในสถานประกอบการนั้น ๆ อาจทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนทันที

ดังนั้นการออกประกาศดังกล่าวเป็นการออกประกาศโดยขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกของธุรกิจห้องเช่า ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ทางเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกฯ

keyboard_arrow_up