กฟน.ซ้อมแผนป้องกันฯ บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

กฟน. ซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า ปี 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ณ สถานีไฟฟ้าย่อยบางกระเจ้า

กฟน. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบความมั่นคงด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมสังเกตการณ์

โดยครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ก่อเหตุวินาศกรรมที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรพระประแดง สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานีดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้การฝึกซ้อมฯ สำเร็จตามแผนงานด้วยดี

สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ กฟน. ยังได้ประสานงานแจ้งสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ให้ผู้ใช้เส้นทางรวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง กฟน. ยังมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย.

keyboard_arrow_up