โพลเผย! ครูไทยสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี แต่รักและผูกพันศิษย์น้อยลง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,212 คน เรื่อง “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2560 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 พบว่า ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีครูไทย ปี 2560” ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.69

ส่วนจุดเด่นของครูไทยในปี 2560 คือ

อันดับ1 ครูมีการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี อันดับ 2 ขยัน อดทน เสียสละ อันดับ 3 ปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันดับ4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอน และอันดับ 5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย

ขณะที่จุดด้อยของครูไทย ในปี 2560 คือ

อันดับ1 ครูไม่เหมือนกับครูสมัยก่อน รักและผูกพันกับศิษย์น้อยลง อันดับ 2 การควบคุมอารมณ์ ไม่เข้าใจเด็ก อันดับ 3 สอนแบบเดิมๆ ขาดเทคนิคการสอน อันดับ4 เป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายมาก และอันดับ5 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา

ปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อครูไทยมากที่สุดคือ

1.บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม 2.ความรู้ความสามารถในการสอน 3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้

ส่วนปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อครูไทยน้อยที่สุดคือ

1.การไม่เป็นหนี้่เป็นสิน 2.การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ 3. การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ

keyboard_arrow_up