นักเรียนน่าน ไอเดียเจ๋ง! เปลี่ยนจักรยานเสีย เป็น ‘จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า’

สถานศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยการให้นักเรียนคิดค้นการนำขยะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย นักเรียนในจังหวัดน่านได้คิดค้น จักรยานออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น และสามารถนำมาใช้งานได้จริง

จักรยานออกกำลังกาย ผลิตกระแสไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ถูกนำมาแสดงในงาน การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะสัญจรระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนนักเรียน บอกว่า ที่โรงเรียนมีจักรยานในโครงการยืมเรียนตั้งแต่ปี 2547 แต่มีสภาพชำรุด ใช้การไม่ได้ จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น โดยจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน คือ มอเตอร์จากเครื่องซักผ้าเก่า แบตเตอรี่รถยนต์ และยูพีเอส หรือชุดควบคุมไฟ ซึ่งจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นกระแสตรง นำมาประกอบกัน เป็นจักรยานปั่นออกกำลังกายที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน

สำหรับงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับภูมิภาค 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นี้ มีนักเรียนจาก 27 เขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ซึ่งในแต่ละเขตการศึกษา จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น นำผลงานมาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนนโนบายการจัดการขยะในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และขยายสู่ชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดขยะด้วย

 

keyboard_arrow_up