อยากรู้อนาคตไม่ต้องดูดวง!? ส่อง ‘ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ ที่กำหนดว่า ‘คนไทย’ จะเดินไปทางไหน

หลังจากถูกเก็บเงียบเป็นความลับขั้นสุดยอดมานานกว่า 2 ปี ในที่สุดรัฐบาลได้เปิดเผยร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ออกสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ผ่านทางเว็บไซต์ nesdb.go.th ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารจำนวน 124 หน้า โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จากข้อมูลพบว่า เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยความสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้นอยู่ที่การบังคับรัฐบาลและหน่วยงานในอนาคตต่อไปอีก 20 ปีให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา อีกทั้งผู้ที่จะมายกร่างดังกล่าวนั้นจะคือ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีมีการแต่งตั้งมาแล้ว 29 คน จากโควต้าทั้งหมด 35 คน

อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ และนอกจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ ยังมีผลต่อประชาชนทั้งที่อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย

เอาเป็นว่า…ใครอยากรู้ว่า อนาคตของตัวเองและประเทศได้ถูกกำหนดให้เดินไปในทิศทางไหน ลองเข้าไปอ่านกันดูได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย

อ่านอนาคตของคุณได้ที่ : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ2560 – 2579)

ที่มา : nesdb.go.th

keyboard_arrow_up